Bethany SDA Church

Reaching Up, Reaching Out, Reaching In

A Seasoned Speech